🔥DOPRAVA ZDARMA s Puravia LABS a sleva 10 % na přírodní kosmetiku! Využijte naše květnové akce. Více info zde.

Reklamace

Reklamační řád 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 1. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, společnosti Sidonia Medica, s.r.o., se sídlem 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05641365, DIČ: CZ05641365, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 268134 (dále jen „prodávající“) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.  
 2. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost. 
 3. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. 

II. ZÁRUKA ZA JAKOST 

 1. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto Reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo kupní smlouva nestanoví něco jiného. 
 2. Záruční doba může být delší/kratší podle data spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby. 
 3. Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako „spotřebujte do / best before“. Údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. V případě reklamace zboží se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace. 
 4. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nový kus, pokračuje původní záruční doba. 

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

 1. Kupující má právo reklamovat zboží v případě, že jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou nebo v případě, že se v záruční době zboží objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání. Kupující se zavazuje zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. 
 2. Kupující, který je spotřebitelem může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.  
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání. 
 4. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. 
 5. Kupující oznámí prodávajícímu reklamaci prostřednictvím reklamačního formuláře, který je  Přílohou č.4, a který odešle: 
  • e-mailem na adresu info@puravia.cz, nebo  
  • poštou na adresu Sidonia Medica, s.r.o., 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1. 
 6. Oznámení reklamace musí obsahovat popis závady, číslo objednávky či faktury, požadovaný způsob vyřízení reklamace a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 
 7. Prodávající nabízí kupujícím svoz reklamovaného zboží, které vyzvedne smluvní dopravce prodávajícího. Kupující bude informován o převzetí zboží k reklamaci e-mailem. V případě, že kupující nevyužije možnosti svozu, zašle reklamované zboží na výše uvedenou adresu. Reklamace je řádně uplatněna okamžikem doručení reklamovaného zboží na výše uvedenou adresu, případně předáním smluvnímu dopravci prodávajícího. 
 8. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE 

 1. Pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak, vyřízení reklamace proběhne bez zbytečných průtahů, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Bližší informace o průběhu reklamace kupující získá na emailu info@puravia.cz (vždy je nutné uvést číslo reklamace/objednávky a kontaktní údaje kupujícího). 
 2. Prodávající zašle kupujícímu na sdělený kontaktní údaj potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
 3. V případě že prodávající nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má kupující, který je spotřebitelem nárok od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. 

V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. 
 2. Není-li reklamace uznána za oprávněnou, budou veškeré náklady, které prodávají měl spojené s dopravou, vyfakturovány kupujícímu a předány k úhradě. V případě že dopravné platil kupující, nebude kupujícímu dopravné proplaceno a bude mu doúčtováno dopravné na zaslání zboží zpět. 
 3. V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát -oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení spor online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 6. ledna 2023. 

×