Upozornění: Z důvodu zvýšených zákaznických požadavků vás prosíme o trpělivost při případné delší reakci na vaše dotazy, děkujeme.

Reklamace a vrácení zboží

Při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím eshopu PURAVIA se prodávající řídí platnými právními předpisy ČR.

I. Záruční doba

 1. Není-li stanoveno jinak, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 2. Záruční doba může být delší/kratší podle data spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby.
 3. Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako "spotřebujte do / best before". Údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. V případě reklamace produktu se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace.
 4. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nový kus, pokračuje původní záruční doba.

II. Kdy je možné zboží reklamovat

 1. Kupující má právo reklamovat zboží v případě, že jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou nebo v případě, že se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání. Kupující se zavazuje zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. V případě, že zjistí vady a/nebo poškození, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.
 2. V případě, že dojde k porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky, nedoporučujeme kupujícímu zásilku od přepravce převzít. Odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě pošle kupujícímu neprodleně náhradní zboží.

III. Jak oznámit reklamaci a její průběh

 1. Kupující oznámí prodávajícímu reklamaci prostřednictvím reklamačního formuláře, který je Přílohou č.4, a který odešle na zde uvedený kontakt: email na adresu info@puravia.cz, nebo poštou na adresu Sidonia Medica, s.r.o. 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
 2. Oznámení reklamace musí obsahovat popis závady, číslo objednávky či faktury a emailový a telefonický kontakt na kupujícího.
 3. Naším zákazníkům nabízíme svoz reklamovaného zboží, které vyzvedne náš smluvní dopravce. Kupující bude informován o převzetí zboží k reklamaci emailem. V případě že kupující nevyužije možnosti svozu, reklamované zboží se odesílá na výše uvedenou adresu.
 4. Pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak, vyřízení reklamace proběhne bez zbytečných průtahů, nejpozději však do 30 dní od potvrzení převzetí oznámení reklamace prodávajícím. Bližší informace o průběhu reklamace kupující získá na emailu info@puravia.cz. (Vždy je nutné uvést číslo reklamace/objednávky a kontaktní údaje kupujícího.)
 5. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo na reklamaci uplatnil, (tj. okamžik kdy se o reklamaci dozvěděl). Prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Prodávající může reklamované zboží vyměnit či opravit. V případě, že to nelze, může zboží zlevnit či vrátit částku, za kterou bylo zakoupeno, formou poukazu nebo v hotovosti či bezhotovostně bankovním převodem.
 7. V případě že prodávající nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má kupující nárok na nové zboží nebo vrácení peněz (forma dle domluvy).
 8. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
 9. Není-li reklamace uznána za oprávněnou, budou veškeré náklady, které prodávají měl spojené s dopravou, vyfakturovány kupujícímu a předány k úhradě. V případě že dopravné platil kupující, nebude kupujícímu dopravné proplaceno a bude mu doúčtováno dopravné na zaslání zboží zpět.
 10. V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát -oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení spor online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 11. Servisní místo pro zajištění reklamace mixérů je: Sidonia Medica, s.r.o. 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 21.2.2019