Video ZDARMA !!!X
Video na téma zdraví zubů

Stáhnete si zdarma video Evy Hájkové na téma ústní mikrobiom a zdraví zubů.

Zadejte prosím emailovou adresu, pro odeslání knihy zdarma.


videoFree

Posilujte s námi imunitní systém.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím eshopu PURAVIA se prodávací řídí platnými pvními předpisČR.

 

I.   Záruční doba

1.   Není-li stanoveno jinak, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

2.   Záruční doba můžbýt delší/kratší podle data spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby.

3.   Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako "spotřebujte do / best before". Údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měců. V případě reklamace produktu se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trváreklamace.

4.   V případě vyřízereklamacvýměnou zboží za nový kus, pokruje původní záruční doba.

 

II.   Kdy je možné zboží reklamovat

1.    Kupující má právo reklamovat zboží v případě, že jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou nebo v případě, že se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání. Kupující se zavazuje zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. V případě, že zjistí vady a/nebo poškození, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.

2.    V případě, že dojde k porení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškozezásilky, nedoporučujeme kupujícímu zásilku od přepravce převzít. Odmítnutá zásilka bude vcena prodávacímu, který na jejím základě pošle kupujícímu neprodleně náhradní zboží.

 

III.  Jak oznámit reklamaci a její průběh

1.    Kupující oznámí prodávajícímu reklamaci prostřednictvím reklamačního formuláře, který je Přílohou číslo 4, a který odešle na zde uvedený kontakt: email na adresu  info@puravia.cz.

2.    Oznámereklamace musí obsahovat popis závady,číslo objednávkči faktury a emailový a telefonický kontakt na kupujícího.

3.    Reklamované zboží se odesílá na adresu uvedenou v reklamačním formuláři. Naším zákazníkům nabízíme svoz reklamovaného zboží, které vyzvedne náš smluvní dopravce. V případě neuznané reklamace nebude dopravné zákazníkovi proplaceno a v případě svozu dopravcem bude dopravné naúčtováno. Kupující bude informován o převzetí zboží k reklamaci emailem.

4.    Pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak, vyřízereklamacproběhne bez zbytných průtahů, nejpozději však do 30 dní od potvrzení převzetí oznámereklamace prodávacím. Bližší informace o průběhu reklamace kupující získána emailu info@puravia.cz. (Vždy je nutné uvést číslo reklamace/objednávky a kontaktní údaje kupujícího.)

5.    Prodávací je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel pvo na reklamaci uplatnil, (tj. okamžik kdy se o reklamaci dozvěděl). Prodávací je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízereklamace, případně písemné odůvodnězamítnutí reklamace.

6.    Prodávací může reklamované zboží vyměnit či opravit. V případě, že to nelze, můžzboží zlevnit či vtit částku, za kterou bylo zakoupeno,formou poukazu nebo v hotovosti či bezhotovostně bankovním převodem.

7.    V případě že prodávací nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má kupující nárok na nové zboží nebo vrácepeně(formdle domluvy).

8.    Je-li reklamace uznána za opvněnou, má kupující pvo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého pva. Kupující bere na vědomí, že pvo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

9.    V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávacím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodí vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektot -oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Kupující můžvyužít rovněž platformu pro řešení spor online, která je zřízena Evropskou komisí na adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.  Servisní místo pro zajištěreklamace mixérů je: Kounice 556, 289 15 Kounice. Odpovědná osoba: DušaLatiak

 

 

Tento Reklamřád je platný a účinný od 21.2.2019