Video ZDARMA !!!X
Video na téma zdraví zubů

Stáhnete si zdarma video Evy Hájkové na téma ústní mikrobiom a zdraví zubů.

Zadejte prosím emailovou adresu, pro odeslání knihy zdarma.


videoFree
Nepřehlédněte naše zvýhodněné balíčky pampeliškové kávy, exkluzivně pro nás vyrobeno od České firmy Dandelion Root.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím eshopu PURAVIA se prodávací řídí platnými pvními předpisČR.

 

I.   Záruční doba

1.   Není-li stanoveno jinak, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

2.   Záruční doba můžbýt delší/kratší podle data spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby.

3.   Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako "spotřebujte do / best before". Údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měců. V případě reklamace produktu se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trváreklamace.

4.   V případě vyřízereklamacvýměnou zboží za nový kus, pokruje původní záruční doba.

 

II.   Kdy je možné zboží reklamovat

1.    Kupující má právo reklamovat zboží v případě, že jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou nebo v případě, že se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání. Kupující se zavazuje zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. V případě, že zjistí vady a/nebo poškození, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.

2.    V případě, že dojde k porení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškozezásilky, nedoporučujeme kupujícímu zásilku od přepravce převzít. Odmítnutá zásilka bude vcena prodávacímu, který na jejím základě pošle kupujícímu neprodleně náhradní zboží.

 

III.  Jak oznámit reklamaci a její průběh

1.    Kupující oznámí prodávajícímu reklamaci prostřednictvím reklamačního formuláře, který je Přílohou číslo 4, a který odešle na zde uvedený kontakt: email na adresu  info@puravia.cz.

2.    Oznámereklamace musí obsahovat popis závady,číslo objednávkči faktury a emailový a telefonický kontakt na kupujícího.

3.    Reklamované zboží se odesílá na adresu uvedenou v reklamačním formuláři. Naším zákazníkům nabízíme svoz reklamovaného zboží, které vyzvedne náš smluvní dopravce. V případě neuznané reklamace nebude dopravné zákazníkovi proplaceno a v případě svozu dopravcem bude dopravné naúčtováno. Kupující bude informován o převzetí zboží k reklamaci emailem.

4.    Pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak, vyřízereklamacproběhne bez zbytných průtahů, nejpozději však do 30 dní od potvrzení převzetí oznámereklamace prodávacím. Bližší informace o průběhu reklamace kupující získána emailu info@puravia.cz. (Vždy je nutné uvést číslo reklamace/objednávky a kontaktní údaje kupujícího.)

5.    Prodávací je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel pvo na reklamaci uplatnil, (tj. okamžik kdy se o reklamaci dozvěděl). Prodávací je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízereklamace, případně písemné odůvodnězamítnutí reklamace.

6.    Prodávací může reklamované zboží vyměnit či opravit. V případě, že to nelze, můžzboží zlevnit či vtit částku, za kterou bylo zakoupeno,formou poukazu nebo v hotovosti či bezhotovostně bankovním převodem.

7.    V případě že prodávací nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má kupující nárok na nové zboží nebo vrácepeně(formdle domluvy).

8.    Je-li reklamace uznána za opvněnou, má kupující pvo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého pva. Kupující bere na vědomí, že pvo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

9.    V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávacím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodí vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektot -oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Kupující můžvyužít rovněž platformu pro řešení spor online, která je zřízena Evropskou komisí na adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.  Servisní místo pro zajištěreklamace mixérů je: Kounice 556, 289 15 Kounice. Odpovědná osoba: DušaLatiak

 

 

Tento Reklamřád je platný a účinný od 21.2.2019