Video ZDARMA !!!X
Video na téma zdraví zubů

Stáhnete si zdarma video Evy Hájkové na téma ústní mikrobiom a zdraví zubů.

Zadejte prosím emailovou adresu, pro odeslání videa zdarma.


videoFree

K objednávce nad 2500 KČ DOPRAVA ZDARMA

V souladu s článkem 13

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo "GDPR"

 

I. Správcem osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů je: Sidonia Medica, s.r.o. se sídlem 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05641365, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268134 (dále jen „Správce“). Kontakt na Správce: Tel.: 777926804, email:  info@puravia.cz

II. Správce bude zpracovávat následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, email, telefonní číslo. (dále jen „osobní údaje“) Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

III. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (používáme google analytics a remarketing, PPC, Facebook pixel)

 

IV. Osobní údaje budou Správcem zpracovány a uschovány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, avšak ne déle než po dobu pěti (5) let.

V. Zpracovány budou pouze osobní údaje, které Správci sdělíte nebo které Správce získá prostřednictvím poskytování služeb z těchto zdrojů: www.puravia.czwww.puravia.sk , www.evahajkova.com , www.eva-hajkova.cz , www.aromastick.cz facebook, instagram, messanger.

 

VI. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje však mohou být zpracovávány:

 • poskytovatelem softwaru wedos.com , Dušan Latiak
 • účetní Zuzanou Vilasovou DiS, EKONOM SERVIS-účetní kancelář
 • IT poradcem Dušan Latiakem a Klárou Heřmánkovou, Na Švihance 12, Praha, 120 00
 • admin a marketing support Pavel Chodil Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 a
 • sklad a logistika zboží zajišťuje Comgate Logistic a.s, Jankovcova 1596/14a, Holešovice, 170 00 Praha 7
 • Persoo s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 24317101
 • Roivenue s.r.o., se sídlem Plynarni 1617/10 Praha 2, ZIP 170 00, IČ: 06812279

Abychom mohli vyhodnotit naše marketingové aktivity, úspěšnost reklamních kampaní, efektivitu investic do těchto aktivit a analýzu naší pozice na trhu, používáme společnost Roivenue s.r.o. jako zpracovatele, kterému poskytujeme některé údaje o aktivitě našich klientů na našich webových stránkách.

 

VII. Údaje, které nám pro výše uvedené účely poskytnete, případně které získáme v průběhu poskytování služeb, budou uloženy v zabezpečené databázi, ke které mají přístup pouze:

 •  Správce,
 •  poskytovatel softwaru wedos.com, Dušan Latiak
 •  Vámi určené osoby, kterým udělíte písemný souhlas a tento písemný souhlas předáte zaměstnanci Správce

 

VIII. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

IX. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování a profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

X. Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a k informacím o přijatých opatřeních a dalším informacím o jejich zpracování v souladu se čl. 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: účelu zpracování; kategorii dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů; skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Dále máte právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů; právo omezit zpracování osobních údajů; právo na přenositelnost údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete na Správce obrátit prostřednictvím telefonu: +420 777 926 804, emailu: info@puravia.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě, že dáte informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (informovaný souhlas Vám poskytneme), máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět. V případě, že chcete vzít souhlas zpět nebo chcete Správce kontaktovat z jiného důvodu, prosím kontaktuje Správce na tel.:777926804, případně emailem: info@puravia.cz. Z mailing listu se můžete odhlásit kliknutím na „unsubscribe“.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu provozované externími reklamními systémy. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. a Google Ireland Limited.